Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Tim Brown with Barry Katz, Change by Design — how design thinking transforms organizations and inspires innovation, HarperCollins Publishers 2009

Ostatnio karierę w świecie innowacyjnego biznesu robi idea znana pod angielską nazwą Design management. Trudno o jej dobry polski odpowiednik, bo „design” to po polsku „projekt”, a tu nie chodzi o projekt w sensie angielskiego „project”, ale właśnie „design” co oznacza formę graficzną, rysunek przedmiotu, jego kształt… Design management tłumaczy się więc jako Zarządzanie innowacją. Taką właśnie nazwę mają podyplomowe studia oferowane przez Uniwersytet SWPS w Poznaniu. Change by Design jest poświęcone właśnie tej idei.

Zarządzanie innowacją, to przede wszystkim zarządzanie w kontekście tworzenia nowego produktu, choć słowo „zarządzanie” nie powinno być rozumiane w jego XX-wiecznym sensie jako rozdawanie zadań, a następnie ich egzekwowanie. Tu chodzi raczej o tworzenie przestrzeni do rozwoju, wymiany myśli i związanych z tym synergii pomysłów i idei. Innego znaczenia nabiera też słowo „produkt”. To już nie jedynie przedmiot materialny, a nawet nie pozamaterialna usługa, to przestrzeń aktywności przyszłego użytkownika produktu. Ta przestrzeń ma być przyjazna, inspirująca, ma szanować w równej mierze człowieka jak i naszą planetę. A oto kilka wybranych myśli z książki Browna i Katza (wolne tłumaczenie moje):

 • Nie można dłużej przeciwstawiać sobie „rynku producenta” i „rynku sprzedawcy”. Jesteśmy tam wszyscy razem.
 • Każdy produkt jest jednocześnie usługą.
 • Nie ma lepszego momentu (niż dziś; dopisek mój) aby pomyśleć jak moglibyśmy wybrać drogę do społeczeństwa, w którym to co kupujemy przyczynia się do tworzenia zamożności zamiast ją konsumować.

Warto też przyjrzeć się przykładom wyzwań, jakim powinno sprostać zarządzanie innowacją:

 • Jak stworzyć inkubator dla noworodków, który nie potrzebowałby zasilania energią elektryczną?
 • Jak wspomóc ubogich rolników w poniesieniu produktywności ich gospodarstw przy pomocy prostych i tanich produktów i usług?
 • Jak znaleźć tanie alternatywy dla spalania drewna i nafty w wielkomiejskich slumsach.

Czym więc jest zarządzanie innowacją? Jak stworzyć przestrzeń dla twórców posługujących się tą metodą? Najkrócej rzecz ujmując, potrzeba na to organizacji kreatywnej i otwartej na kreatywność. Na przykład takiej, jaką Frederic Laloux nazywa organizacją turkusową.

R.P.Herman, J.Skylar, G.Keck, Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

Poniższy tekst jest wstępem, jaki napisałem do polskiego wydania książki Paula Hermana. Książka została już wydana przez wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer. Bardzo zachęcam do jej lektury, choć do łatwych nie należy. Sądzę jednak, że powinni ją przeczytać wszyscy inwestorzy giełdowi, jak i menadżerowie i członkowie rad nadzorczych giełdowych spółek.

Spotykając się z menadżerami wielkich korporacji nierzadko słyszę pogląd, że najważniejszym celem każdej firmy jest maksymalizacja zysku przy minimalizacji poświęconych temu celowi sił i środków. Ta teza jest przytaczana jako rodzaj podstawowego prawa ekonomii porównywalnego, na przykład, z prawem popytu i podaży lub w fizyce — z prawem ciążenia.

W moim przekonaniu, to czy zysk jest, czy też nie jest głównym celem organizacji gospodarczej, to nie prawo ekonomii, ale sprawa decyzji właścicielskiej. Aby to wyjaśnić, spójrzmy na zysk z nieco szerszej perspektywy. Zauważmy, że wszystkie przychody każdej firmy są w całości wykorzystywane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pięciu grup interesariuszy:

 1. dostawców surowców, produktów, energii i usług,
 2. dostawców pracy (pracowników),
 3. dostawców usług publicznych (państwo i społeczeństwo),
 4. dostawców kapitałów obcych (banki, fundusze inwestycyjne),
 5. dostawców kapitałów własnych (właściciele).

Wynagrodzenie dostawców kapitałów własnych, czyli właścicieli, to właśnie zysk. Zysk jest więc jednym z kosztów prowadzenia firmy! Jednym — trzeba dodać — wśród wielu. Czy zatem maksymalizacja zysku jest głównym celem, jaki zawsze powinni stawiać przed zarządem właściciele? Z pewnością nie jest to imperatyw, a to, czy zysk zostaje uznany za główne dążenie firmy, zależy od różnych uwarunkowań, jakim podlegają właściciele.

Jeżeli właścicielem firmy jest międzynarodowy holding, który chce wyprowadzić zyski do kraju o niższych podatkach, to będzie on maksymalizował wynagrodzenia dostawców pochodzących z innej jego firmy. Jeżeli firma jest spółką pracowniczą, to właściciele mogą być zainteresowani maksymalizacją wynagrodzeń za pracę. Jeżeli firma została nabyta na giełdzie w celu szybkiego podniesienia jej wartości i sprzedania, to celem postawionym przed zarządem będzie zapewne jak najszybszy wzrost zysku. Rzecz w tym, że jeżeli będzie to warunek bezwzględny, a w dodatku zapewniający zarządowi wysoką premię, to wzrost zysku zostanie zapewne osiągnięty kosztem rabunkowej gospodarki wewnątrz firmy — brak inwestycji w odnowę bazy materialnej i nowych produktów, pogorszenie jakości, złe wynagrodzenia i warunki pracy pracowników, a także tzw. kreatywna księgowość. Ten ostatni przypadek był przyczyną dobrze znanych problemów amerykańskiej firmy Enron.

Jednakże zysk, który nie musi być celem, jest zawsze koniecznością. Bez zysku w długim okresie firma umiera. Z zyskiem jest jak z jedzeniem. Aby żyć, trzeba jeść, ale kto żyje aby jeść, dla kogo jedzenie jest głównym celem życia, najczęściej żyje krócej. Z firmami jest podobnie.

Wypłacanie zysku przez firmę jest więc warunkiem koniecznym istnienia firmy, ale nie jest warunkiem dostatecznym. Nie jest takim warunkiem, bo aby firma żyła długo musi wynagradzać pozostałe cztery grupy swoich interesariuszy i dodatkowo jeszcze klientów. Tych ostatnich, których można potraktować jako dostawców bieżącej gotówki, wynagradza swoimi produktami i usługami.

Podsumowując te rozważania można powiedzieć, że tylko te firmy mają szanse na długie i dostatnie życie, które tworzą pożytki dla wszystkich swoich interesariuszy. Doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują też, że te pożytki to nie tylko wartości materialne takie jak pieniądze i produkty. Poza nimi bowiem firmy mogą oferować jeszcze coś więcej.

Dostawcy mogą otrzymać wiedzę fachową, a także poczucie pewności i stabilności swoich miejsc pracy. Pracownicy — przyjazne środowisko pracy, w którym jedni wspierają drugich, a firma wspomaga ich w rozwoju, a także miejsce realizacji swoich marzeń i ambicji. Państwo i społeczeństwo — miejsca pracy, wiedzę i umiejętności, zadbane środowisko ekologiczne, rozwijające się społeczeństwo obywatelskie. Właściciele — realizację swoich planów życiowych.

Jak się okazuje, te na pozór tylko akademickie rozważania, które jedni nazwą idealizmem, a inni może wręcz naiwnością, znajdują coraz liczniejsze potwierdzenia we wszystkich gospodarkach świata.

Pierwszym dowodem, że tak właśnie jest, były dobrze już dziś znane badania Instytutu Gallupa, który postawił sobie za cel zidentyfikowanie tych cech firm, które gwarantują im (statystycznie oczywiście) długotrwały sukces rynkowy. Badania trwały 25 lat, bo takie przyjęto kryterium długotrwałości sukcesu. W ich wyniku odkryto dwanaście „cech sukcesu”, z których wszystkie dają się sformułować jako pytania stawiane pracownikom firmy. Firma ma pożądaną cechę, jeżeli pracownicy odpowiadają na dane pytanie twierdząco. A oto te pytania:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Tylko tyle i aż tyle. Zadziwiające jest też, że przytoczone pytania nie odnoszą się do tych wartości firmy, które są powszechnie uważane za niezbędne do osiągnięcia sukcesu: dobry produkt, nowoczesne technologie, profesjonalna sprzedaż i kilka innych. Czy z badań Gallupa wynika, że te atrybuty nie są ważne? Bynajmniej! One są bardzo ważne, tyle że firmy, których pracownicy odpowiadają „tak” na te pytania, osiągają je znacznie szybciej i przy niższych kosztach niż inne firmy, a także są w stanie utrzymać je w sposób trwały. Bo kto ma pracowników dobrze obsadzonych na stanowiskach, wyposażonych w dobre narzędzia, chcących pracować jak najlepiej, czujących się w pracy dobrze, mających wpływ na to, co dzieje się w firmie i mogących zaspokajać potrzebę rozwoju osobistego, ten będzie miał konkurencyjny produkt, skuteczne technologie, dobry marketing, profesjonalną sprzedaż. Więcej na ten temat w artykule Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie.

Badania Instytutu Gallupa stanowią naukowy dowód wagi niematerialnych wartości tworzonych przez firmę. Bo przecież takich właśnie wartości dotyczą wszystkie pytania. Nie dotyczą pieniędzy, samochodów, komórek i laptopów, nie dotyczą jachtów i willi w Hiszpanii, ale wyłącznie wartości niematerialnych. Oczywiście korzyści materialne są równie potrzebne i muszą być przez firmę dostarczane. Ale one są jedynie konieczne, a nie dostateczne, do osiągnięcia sukcesu.

Idea Paula Hermana — Człowiek + Zysk — jest kolejnym krokiem na drodze do zrozumienia na czym opiera się trwały sukces organizacji gospodarczej. Jakość firmy mierzona jest, obok zysku, pięcioma atrybutami opisującymi stosunek firmy do człowieka, czy to w relacji bezpośredniej — zdrowie i dobrobyt — czy też w społecznej — środowisko, równość i zaufanie. A oto jak autorzy książki definiują te atrybuty:

 • Zdrowie dotyczy zarówno fizycznego, jak psychicznego dobrostanu, a także jakości życia.
 • Dobrobyt odnosi się do sposobów, dzięki którym ludzie mogą zarabiać więcej, zaoszczędzić więcej, czyli lepiej zabezpieczyć swoją przyszłość finansową.
 • Środowisko to woda, którą pijemy, powietrze, którym oddychamy, i ogólna równowaga ekosystemu,
 • Równość oznacza sprawiedliwą reprezentację, czy to z punktu widzenia płci, pochodzenia etnicznego, czy kategorii dochodu.
 • Zaufanie oznacza dostępną, jawną informację oraz etyczne i godne postępowanie.

Stworzona przez Paula Hermana firma HIP Investors Inc. prowadzi regularne oceny spółek giełdowych obliczając dla nich indeks HIP (Human Impact and Profit) mierzący rozumianą w powyższym sensie jakość firmy. Te oceny, prowadzone już od kilku lat, pozwalają inwestorom na tworzenie portfeli inwestycji, gdzie indeks HIP stanowi podstawowe kryterium dla podejmowanych decyzji. Oto co piszą na ten temat autorzy książki:

Do 2009 r. HIP oceniła 500 największych amerykańskich spółek z siedzibą w USA z użyciem standardowego wzorca, wskaźnika Standard & Poor® 500. (…) w okresie od lipca 2004 do czerwca 2009, portfele HIP 100 przewyższały Standard & Poor® 100 o przynajmniej cztery punkty procentowe rocznie, czyli — jak to określają eksperci finansowi — o 400 punktów bazowych. HIP 100 ocenia te same spółki co Standard & Poor® 100, lecz przeszacowuje każdą z nich ze względu na ich wymierną wartość eko-społeczną. Ten portfel HIP, który obejmował zarówno rynki masowe, jak ekskluzywne, przebił również zysk z najmniej ryzykownych trzymiesięcznych obligacji skarbowych.

A dzieje się tak dlatego, że (nadal cytuję):

Niemal dwie trzeci konsumentów (65 procent) chce kupować produkty i usługi, które służą dobru społecznemu, co wyraża się w tym, jak firmy traktują pracowników i środowisko, a nie w charytatywnych datkach (zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez National Consumers League w 2006 r.). Firma konsultingowa McKinsey potwierdza te liczby w swoich badaniach, konkludując, że dwóch na trzech konsumentów reaguje negatywnie na spółki odbierane jako postępujące „wbrew najlepszym interesom społeczeństwa”. Niemal połowa (49 procent) odmawia kupowania produktów firm społecznie nieodpowiedzialnych, a 38 procent zalecało, żeby inni nie kupowali produktów tych firm. Prawie połowa (47 procent) konsumentów sprawdza spółki w Internecie, żeby poznać ich wyniki z punktu widzenia wartości społecznej i środowiskowej.

Od wieku XIX ludzkość obserwuje skokowe zwiększanie wydajności pracy zawdzięczane kolejnym odkryciom naukowym. Wiek XIX był wiekiem pary i elektryczności, wiek XX — wiekiem atomu, komputerów i inżynierii generycznej. Te odkrycia poprawiały nie tylko wydajność pracy, ale też warunki jej wykonywania oraz jakość tworzonych produktów i usług. W moim najgłębszym przekonaniu w wieku XXI ludzkość sięgnie po niedostatecznie dziś wykorzystany potencjał każdego z nas ujawniający się, gdy mamy świadomość, że to co robimy i tworzymy jest ważne i pożyteczne, a my sami możemy się dzięki naszej pracy rozwijać i budować poczucie własnej wartości.

Recenzja z oryginalnej wersji książki Paula Hermana, a także dostęp do prezentacji jego wykładu, który wygłosił w Polsce w roku 2010, w artykule R. Paul Herman, The HIP Investor — Make Bigger Profits by Building a Better World, John Wiley & Sons, Inc. 2010.

27 czerwca 2013 Paul Herman wygłosi poświęcony tematowi jego książki odczyt w ramach konwersatorium TQM. Zobacz: Najbliższe konwersatoria z TQM.

Muhammad Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne — kapitalizm dla ludzi, ConCordia Sp. z o.o., Warszawa 2011

Muhammad Yunus jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z roku 2006 za stworzenie wpierw idei mikropożyczek dla ludzi ubogich, a później idei przedsiębiorstwa społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne, to firma stworzona nie dla generowania zysku, ale do rozwiązania jakiegoś określonego problemu społecznego. Może to być niedożywienie dzieci, brak obuwia powodujący, że miliony ludzi w Bangladeszu zapada na choroby pasożytnicze, braku zdrowej wody pitnej. Z pozoru przedsiębiorstwo społeczne różni się od „zwykłej” firmy głównie tym, że nie wypłaca dywidendy inwestorom, a cały wypracowany zysk przeznacza na swój rozwój. Ale też, w odróżnieniu od wielu „zwykłych firm”, przedsiębiorstwo społeczne nie prowadzi działalności charytatywnej. Ono daje ludziom dobry i tani produkt, np. buty za cenę poniżej jednego Euro. No i daje pracę. Dba też, aby jej pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie gorsze niż w innych firmach, ale aby warunki pracy były lepsze. Przedsiębiorstwo społeczne to firma oparta na etosie i na radości z pracy. Na poczuciu, że to co robi, przynosi pożytek społeczny. To bardzo ważne przesłanie, nie tylko dla tych, którzy myślą o założeniu firmy społecznej, ale też i dla tych, którzy prowadzą „zwykłe” firmy.

Na koniec refleksja natury osobistej. Nie zgadzam się z Yunusem w jednej sprawie, a mianowicie, gdy twierdzi, że na świecie są jedynie dwa rodzaje firm: te nastawione na bezwzględny zysk i firmy społeczne. No nieprawda. W moich codziennych kontaktach z firmami rodzinnymi, i nie tylko, spotykam bardzo wiele firm, które tworząc zysk, nie traktują go jako cel, ale jako konieczność dla rozwoju. I dla których celem nadrzędnym jest tworzenie pożytków. Kilka takich przykładów jest opisanych pod zakładką Studia przypadków.

Zapraszam też do przeczytania mojej relacji ze spotkania z Muhammadem Yunusem: Przedsiębiorstwo społeczne - spotkanie z Muhammadem Yunusem

Robert Kozielski, Czterolistna koniczyna — biznes nowych możliwości, Oficyna a Wolters Kluwer business , Warszawa 2012

Ostatnie dziesięć lat obfitowało w nieznane wcześniej zjawiska powstawania nowych firm w sposób przypominający bardziej eksplozję niż budowę. Znamiennym tego przykładem jest Facebook, który w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia zgromadził sześćset milionów użytkowników z ich czterdziestoma miliardami zdjęć zapisanymi na serwerach firmy. W podobnym tempie rozwinął się Skype. Przykładu nieinternetowej eksplozji dostarczył Wal-Mart, który co prawda nie zgromadził takiej liczby klientów, ale w podobnym stylu zdystansował swoich konkurentów. Eksplozjom firm nowej generacji towarzyszyły nieznane wcześniej zjawiska takie jak marketing partnerski, branding emocjonalny, audiobranding i wiele innych.

Takim właśnie paradygmatom firmy XXI wieku poświęcona jest książka Roberta Kozielskiego. Powstała ona na kanwie historii mBanku, ale daleko wykracza poza nią przestawiając czytelnikowi nowy obraz korporacji przyszłości.

David Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2011

D.Kirkpatric, Efekt facebookaFacebook powstał z inicjatywy kilku studentów Uniwersytetu Harwarda w proteście przeciwko władzom uczelni, które odmówiły stworzenia internetowego albumu studentów. Natychmiast zdobył olbrzymią popularność na swojej uczelni, co spowodowało, że inne uniwersytety poczęły się zgłaszać z prośbą o włączenie ich do serwisu.

Liczba użytkowników rosła w błyskawicznym tempie. Po jakimś czasie do Facebooka dopuszczono szkoły średnie, a w kilka lat później zniesiono wszelkie ograniczenia. W niecałe 5 lat liczba użytkowników na całym świecie urosła do 600 milionów, a liczba przechowywanych w serwisie zdjęć do 40 miliardów Co miesiąc przybywa dalsze 3 miliardy zdjęć i około 30 miliardów wiadomości.

Facebook — cokolwiek by o nim nie sądzić — to zjawisko społeczne związane z archetypem społeczeństwa informacyjnego oraz takimi hasłami jak Web 2.0, pokolenie 2.0 i firma 2.0 (tu polecam moją recenzję książki McAfee Andrew, Firma 2.0 — sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011).

Książka Kirkpatricka to historia powstawiania serwisu Facebook i wzrostu tworzącej go firmy. To też bardzo interesujący obraz firmy zupełnie nowej generacji, takich jak Apple, Google, Microsoft, Wikipedia, obraz w który wpisują się też społeczności woluntariuszy budujących ogólnodostępne systemy jak np. Linux czy też Joomla! Ten obraz warto obejrzeć, szkoda tylko, że autor koncentruje się więcej na firmowych anegdotach obyczajowych (czasami zresztą całkiem nieobyczajnych), a mniej na tym, co można by rzeczywiście nazwać „efektem Facebooka”. Ale i tak warto przeczytać.