Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Inteligencja emocjonalna — jesteś lepszy niż myślisz

Wiele osób sądzi, że osobisty sukces w życiu zależy — poza pracowitością i tzw. łutem szczęścia — od naszego ilorazu inteligencji (ang. IQ). Tymczasem prawda jest całkiem inna. Iloraz inteligencji, który jest niewątpliwie bardzo ważny, wcale nie przesądza o sukcesie. Przesądza o nim zdolność do budowania trwałych i pozytywnych relacji z ludźmi, co od stosunkowo niedawna, bo od lat 1990-tych, jest nazywane inteligencją emocjonalną. Dziś uważa się, że na naszą inteligencję składają się dwie grupy cech osobowościowych: inteligencja racjonalna i inteligencja emocjonalna.

Inteligencja racjonalna jest mierzona zdolnością do racjonalnego myślenia, a więc:

 • umiejętnością analizy stanu rzeczy,
 • umiejętnością uogólniania, tj. dokonywania syntezy przypadków w wiedzę ogólną,
 • umiejętnością dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy faktami i zdarzeniami,
 • umiejętnością wyciągania wniosków (dedukcja),
 • umiejętnością definiowania pojęć,
 • umiejętnością stawiania i rozwiązywania problemów.

Z kolei inteligencja emocjonalna jest mierzona zdolnością do budowania relacji z ludźmi, na co składają się cztery rodzaje kompetencji, układające się w dwie grupy:

 • Kompetencje osobiste
  • Samoświadomość (rozumienie siebie) — rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków, poznanie swoich silnych stron i ograniczeń, poczucie wartości własnej.
  • Motywacja (budowanie siebie) — dążenie do osiągnięć, utożsamianie swoich celów z celami grupy, gotowość do wykorzystania szans i okazji, wytrwałość w realizacji wytyczonego celu.
 • Kompetencje społeczne
  • Empatia (rozumienie innych) — rozumienie ludzi: ich odczuć, emocji i potrzeb (współodczuwanie), doskonalenie innych, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb innych, czerpanie z różnorodności ludzi, rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy.
  • Umiejętności społeczne (budowanie zespołu) — skuteczne przekonywanie, umiejętność słuchania, łagodzenie konfliktów, katalizowanie zmian, tworzenie więzi, współpraca, organizowanie współdziałania.

Inteligencja racjonalna może być w osiąganiu sukcesu bardzo pomocna, jednakże jedynie wtedy, gdy nasze racjonalne umiejętności potrafimy wykorzystać do budowania pozytywnych więzów z innymi ludźmi. Bardzo trafnie ujął to Doug Lennick, doradca finansowy American Express:

Umiejętności, które potrzebne są do odniesienia sukcesu, zaczynają się od sprawności intelektu, ale po to, aby wykorzystać składające się na tę potencjalną siłę wszystkie talenty, potrzebna jest kompetencja emocjonalna.

Jeżeli inteligencja emocjonalna jest tak ważna, to czy można ją w sobie rozwijać? Czy można się jej nauczyć, czy też trzeba się z nią urodzić? Na szczęście prawdziwa jest teza pierwsza. Mimo że nie wszyscy ludzie rodzą się z wyjątkowymi predyspozycjami do talentów emocjonalnych, to praktycznie wszyscy mogą je w sobie rozwinąć w stopniu niezbędnym do skutecznego działania.

Instytut Gallupa przeprowadził badania poświęcone odkryciu cech wspólnych najlepszych na świecie menedżerów. Te badania trwały 30 lat i objęły dwa miliony menedżerów z całego świata. W ich wyniku ustalono, że:

Istnieją 34 talenty ważne z punktu widzenia budowania relacji międzyludzkich.

Każdy z nas ma jedynie 5 spośród tych talentów. Jak stąd wynika, profili menedżerskich jest tyle, ile jest pięcioelementowych podzbiorów w zbiorze 34 talentów, a więc 278.256

 1. W zakresie swoich talentów każdy może osiągnąć mistrzostwo.
 2. W zakresie pozostałych talentów nikt nie może osiągnąć mistrzostwa.
 3. Każde pięć talentów wystarcza, by odnieść sukces niezależnie od obranego zawodu.

Czas trwania wykładu: 1 godzina zegarowa.

Literatura podstawowa: rozdział 5 drugiego wydania mojej książki „Doktryna jakości — rzecz o turkusowym zarządzaniu” lub rozdział 9 w wydaniu pierwszym

Polecana literatura uzupełniająca

 1. Buckingham Marcus, Clifton Donald O., Teraz odkryj swoje silne strony, MT Biznes, Warszawa 2003.
 2. Goleman Daniel, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 3. Goleman Daniel, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.

Udostępniane materiały:

 • „Doktryna jakości” w wersji cyfrowej pdf. Pobierz
 • Prezentacja w wersji pdf. Pobierz.